Search

Konferencë e para-ofertimit: Aftësitë Energjetike për të Ardhmën, Programi Kompakt, MCC

Event Date: 12 Dhjetor 2022, 3:00 pm


Konferencë e para-ofertimit: Aftësitë Energjetike për të Ardhmën, Programi Kompakt, MCC

Ftoheni të merrni pjesë në konferencën e para-ofertimit për aktivitetin Aftësitë Energjetike për të Ardhmen (AEA), pjesë e projektit Përshpejtimi i Tranzicionit të Drejtë dhe të Barabartë, programi Kompakt me Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit. Konferenca do të mbahet online, të enjten me 22 dhjetor 2022, nga ora 15:00 CET. Konferenca është mundësi e mirë për tu njoftuar me kërkesën për prokurim për kompaninë konsulente për dizajnimin dhe implementimin e aktivitetit në AEA.

Për të parë detajet ju inkurajojmë që të kërkoni Kërkesën për Prokurim në linkun: https://mcc.dgmarket.com/tender/58935428

Linku për konferencën: Click here to join the meeting

Pre-bid conference: Energy Skills for Future, Compact Program, MCC

You are invited to attend the pre-bid conference for the Energy Skills for Future (ESF) activity, part of the Just and Equitable Transition Acceleration Project of the Millennium Challenge Corporation Compact Program. The conference will be held online on Thursday 22 December 2022, 15:00 CET. The conference is a good opportunity to be informed on the request for procurement for the consulting company that will do the design and implementation of ESF.

For more details we encourage you to ask for the Request for Procurement in the link: https://mcc.dgmarket.com/tender/58935428

The link to the conference: Click here to join the meeting