Search

Shpallje: Njoftim i Përgjithshëm për Prokurim – Programi Kompakt

14 Qershor, 2022


NJOFTIM I PËRGJITHSHËM PËR PROKURIM (NPP)
Shteti: Kosova
Numri i Njoftimit: 2022-KOS-NPP-001
Data e publikimit: Qershor 14, 2022
Agjencia: Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC)
Gjuha burimore: Angleze
Qeveria e Republikës së Kosovës
Llogaria e Sfidës së Mijëvjeçarit – Kosovë 

Qeveria e Republikës së Kosovës synon të nënshkruajë një Kompakt të Sfidës së Mijëvjeçarit me Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara në muajin Korrik 2022 për t’i mundësuar Qeverisë së Republikës së Kosovës zbatimin e këtij programi dhe arritjen e objektivave të Grantit të MCC-së (kompakt), dhe synon të aplikojë pjesë të të ardhurave të fondeve për pagesat për kontratat për mallra, punë dhe shërbime. Qëllimi i këtij Kompakti është zvogëlimi i varfërisë përmes rritjes ekonomike në Kosovë. MCC do të ofrojë ndihmë në një mënyrë që do te forcoj qeverisjen e mirë, lirinë ekonomike dhe investimet në popullin e Kosovës. Shuma totale e financimit të MCC-së e vënë në dispozicion sipas këtij Kompakti  nuk do të kalojë dyqind e dy milionë dollarë amerikanë (202,000,000 USD). Në përputhje me Udhëzimet për Kontributet e Vendit, Qeveria do të japë një kontribut prej jo më pak se tridhjetë e katër milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë e gjashtëqind dollarë të Shteteve të Bashkuara (34,670,600 USD) gjatë afatit të Kompaktit për të përmbushur Objektivat e Programit dhe Objektivat e Projektit të këtij Kompakti (“Kontributi i Qeverisë”). Programi përbëhet nga tre projekte të dizajnuara për t’iu përgjigjur kufizimeve të furnizimit jo të besueshëm me energji elektrike në Kosovë, në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit dhe energjetikës të Qeverisë, dhe të çojë në uljen e varfërisë dhe rritje të qëndrueshme ekonomike në Kosovë: (i) Projekti për Ruajtjen e Energjisë, (ii) Projekti i Përshpejtimit të Tranzicionit të Drejtë dhe te Duhur  projekti  (JETA)  dhe (iii) Projekti për Objektin Katalizator Amerikan  për Zhvillim (ACFD).

Qeveria do të sigurojë që prokurimi i të gjitha mallrave, punëve dhe shërbimeve nga Qeveria ose ndonjë Ofruesi për zbatimin e Programit të jetë në përputhje me Udhëzimet e Prokurimit të Programit të MCC-së (“Udhëzimet e Prokurimit të Programit MCC”).

Financimi i MCC-së alokohet nga Kongresi i SHBA-së dhe është i detyruar për kompaktin up-front, pa financim shtesë ose të pjesshëm. Kur një kontratë nënshkruhet me një Entitet te MCA, paratë janë   në dispozicion të Entitetit te  MCA dhe, për shumicën e kontratave, faturat u paguhen drejtpërdrejt Kontraktorëve/Konsulentëve/Furnizuesve nga Thesari i SHBA-së.

Programi i prokurimit për periudhën nga qershori 2022 deri në dhjetor 2022 do të përfshijë sa vijon:

Prokurimet e planifikuara për shërbimet administrative dhe teknike:

Prokurimi i Mallrave
- IT Hardware, sisteme dhe softuer të transmetimit të të dhënave
- Mobilje të zyreve dhe pajisje të përgjithshme për zyre
Prokurimi i Punimeve
- Rehabilitimi i strukturave ekzistuese të ndërtesave të zyrave
Prokurimi i Shërbimeve (të përfshihen shërbimet e konsulencës)
- Agjenti i Prokurimit (AP)
- Agjent fiskal (FA)
- Rekuritimi i Shërbimeve të Burimeve Njerëzore-MCA-Kosova
- Anëtarët e Panelit të Pavarur të Vlerësimit Teknik
- Sisteme të ruajtjes së energjisë së baterisë (BESS) Konsulent ligjor/rregullator i dizajnit
- Përshpejtimi i tranzicionit të Drejtë dhe të Duhur (JETA) Aftësitë energjetike pë të ardhmen
- Përshpejtimi i tranzicionit të Drejtë dhe të Duhur (JETA) Fuqia Punëtore Gjithëpërfshirëse e Sektorit të Energjisë
- Konsulent i Menaxhimit të Projektit (PMC)
- Konsulent i Mbikëqyrjes Mjedisore dhe Sociale (ESOC)

Kontratat për mallra, punë dhe shërbime të financuara në kuadër të programit do të zbatohen sipas parimeve, rregullave dhe procedurave të përcaktuara në Udhëzimet e Prokurimit të Programit MCC, të cilat mund të gjenden në faqen e internetit të MCC-së.

Prokurimi është i hapur për të gjithë ofertuesit nga vendet burimore të pranueshme siç përcaktohet në Udhëzimet e Prokurimit të Programit MCC.

Njoftimet specifike të prokurimit për kontratat që do të tenderohen sipas procedurave të tenderit konkurrues dhe për kontratat e konsulencës do të shpallen, pasi ato bëhen të disponueshme, në Biznesin e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDB): http://www.devbusiness.com. Development Gateway Market (dgMarket): http://www.dgmarket.com.  www.sam.gov  dhe në gazetat lokale, dhe organet e tjera mediatike sipas rastit.

Kontraktorët dhe konsulentët e kualifikuar të cilat janë te  interesuar dhe  dëshirojnë të përfshihen në listën e postimeve për të marrë një kopje të reklamave, ose ata që kërkojnë informacion shtesë, duhet të kontaktojnë:

Agjenti i Prokurimit:Agjenti i Përkohshëm i Prokurimit
c/o:MCA-Kosovo
Adresa:MCA Kosovo Bulevardi Miss Edit Durham nr. 46 10000 Prishtinë, Kosovë
Email:[email protected]

 

GENERAL PROCUREMENT NOTICE (GPN)
Country: Kosovo
Notice Number: 2022-KOS-GPN-001
Publication date: June 14, 2022
Agency: Millennium Challenge Corporation (MCC)
Original Language: English
Government of The Republic of Kosovo
Millennium Challenge Account – Kosovo

The Government of the Republic of Kosovo intents to sign a Millennium Challenge Compact with the Millennium Challenge Corporation of the United States Government in July 2022 to enable the Government of Republic of Kosovo to implement this program and achieve the objectives of the MCC Grant (compact), and it intends to apply parts of the proceeds of the funds to payments for contracts for goods, works and services. The goal of this Compact is to reduce poverty through economic growth in Kosovo.  MCC shall provide assistance in a manner that strengthens good governance, economic freedom, and investments in the people of Kosovo. The total amount of MCC Funding made available under this Compact shall not exceed Two Hundred Two Million United States Dollars (US$202,000,000).      Consistent with the Guidelines for Country Contributions, the Government shall make a contribution of no less than Thirty-Four Million Six Hundred Seventy Thousand Six Hundred United States Dollars (US$34,670,600) over the Compact Term toward meeting the Program Objective and Project Objectives of this Compact (the “Government Contribution”).  The Program consists of three Projects designed to respond to the constraint of unreliable supply of electricity in Kosovo, align with the Government’s national development and energy priorities, and lead to poverty reduction and sustainable economic growth in Kosovo: (i) the Energy Storage Project, (ii) the Just and Equitable Transition Acceleration (JETA) Project, and (iii) the American Catalyst Facility for Development (ACFD) Project.

The Government shall ensure that the procurement of all goods, works and services by the Government or any Provider to implement the Program shall be in accordance with MCC’s Program Procurement Guidelines (the “MCC Program Procurement Guidelines”).

MCC’s funding is appropriated by the U.S. Congress and obligated to the compact up-front, with no incremental or partial funding. When a contract is signed with an MCA Entity, money is already available to the MCA Entity and, for most contracts, invoices are paid directly to Contractors/Consultants/Suppliers by the US Treasury.

The procurement program for the period from June 2022 through December 2022 will include the following:

Planned Procurements for administrative and technical services:

Procurement of Goods
- IT hardware, data transmission systems and software
- Office furniture and general office supplies
Procurement of Works
- Rehabilitation of existing office building structures
Procurement of Services (to include Consultant Services)
- Procurement Agent (PA)
- Fiscal Agent (FA)
- MCA-Kosovo Recruitment HR Services Firm
- Independent Technical Evaluation Panel members
- Battery Energy Storage System (BESS) Legal/Regulatory Design Consultant
- Just and Equitable Transition Acceleration (JETA) Energy Skills for the Future
- Just and Equitable Transition Acceleration (JETA) Inclusive Energy Sector Workforce
_project Management Consultant (PMC)
- Environmental and Social Oversight Consultant (ESOC)

Contracts for goods, works and services financed under the program will be implemented according to the principles, rules and procedures set out in the MCC Program Procurement Guidelines, which can be found at the MCC’s website.

The procurement is open to all bidders from eligible source countries as defined in the MCC Program Procurement Guidelines.

Specific procurement notices for contracts to be tendered under the competitive bidding procedures and for consultant contracts will be announced, as they become available, on the United Nations Development Business (UNDB): http://www.devbusiness.com/, Development Gateway Market (dgMarket): http://www.dgmarket.com/, www.sam.gov and in local newspapers, and other media outlets as appropriate.

Interested eligible contractors and consultants who wish to be included on the mailing list to receive a copy of advertisements, or those requiring additional information, should contact:

Procurement Agent:Interim Procurement Agent
c/o:MCA-Kosovo
Address:MCA-Kosovo Sheshi Miss Edit Durham nr.46 10000 Prishtina, Kosovo
Email:[email protected]

 

OPŠTE OBAVEŠTENJE O NABAVCI (OON)
Država: Kosovo
Broj obaveštenja: 2022-KOS-OON-001
Datum objavljivanja: Jun 14, 2022
Agencija: Korporacija Milenijumski izazov (MCC)
Izvorni jezik : Engleski
Vlada Republike Kosovo
Račun Milenijumskog izazova – Kosovo

Vlada Republike Kosovo namerava da potpiše Kompakt Milenijumskog izazova  sa Korporacijom Milenijumski izazovi Vlade Sjedinjenih Država u julu 2022. godine kako bi omogućila Vladi Republike Kosovo sprovođenje ovog programa da sprovede ovaj program i ostvari ciljeve MCC Granta (kompakt ) , a deo prihoda sredstava namerava da primeni na plaćanja po ugovorima za robu, radove i usluge. Cilj ovog Kompakta je smanjenje siromaštva kroz ekonomski rast na Kosovu. MCC će pružiti pomoć́ na način koji jača dobro upravljanje, ekonomske slobode i ulaganja u narod Kosova. Ukupan iznos finansiranja MCC-a koji je dostupan u okviru ovog Kompakta ne može premašiti dvesta dva miliona američkih dolara (202.000.000 američkih dolara). U skladu sa Smernicama za doprinose zemalja, Vlada će dati doprinos od najmanje trideset četiri miliona šest stotina sedamdeset i šest stotina američkih dolara (34.670.600 američkih dolara) tokom Kompaktnog roka za postizanje ciljeva Programa i ciljeva ovog projekta Kompakta („Doprinos vlade“). Program se sastoji od tri projekta osmišljena da odgovore na ograničenje nepouzdanog snabdevanja električnom energijom na Kosovu, u skladu sa   nacionalnim prioritetima razvoja i energetike Vlade i dovodi do smanjenja siromaštva i održivog ekonomskog rasta na Kosovu: (i) Projekat očuvanja energije, (ii) Projekat pravednog i nepristranog ubrzanja tranzicije  (JETA)projekat,  i (iii) Projekat američkog katalizatora za razvoj (ACFD) projekat.

Vlada će obezbediti da nabavka svih roba, radova i usluga od strane Vlade ili bilo kog Ponuđača za sprovođenje Programa bude u skladu sa Smernicama za nabavku programa MCC-a („Smernice za nabavku MCC programa“).

Finansiranje MCC-a alocira se iz Kongresa SAD-a  i obavezan na kompaktnost unapred, bez dodatnog ili delimičnog finansiranja. Kada se potpiše ugovor sa MCA entitetom, novac je već́ dostupan MCA entitetu i, za većinu ugovora, računi se  plaćaju direktno Izvođačima / Konsultantima / Dobavljačima od strane Trezora SAD.

Program nabavki za period od juna 2022. do decembra 2022. godine uključivaće sledeće:

Nabavka robe
- IT hardver, sistemi i softver za prenos podataka
- Kancelarijski nameštaj i opšti kancelarijski materijal
Nabavka radova
- Sanacija postojećih struktura poslovnih zgrada
Nabavka usluga (uključujuči konsultantske usluge)
- Agent za nabavke (AN)
- Fiskalni Agent (FA)
- MCA-Kosovo Firma za kadrovske usluge za zapošljavanje
- Članovi Nezaviske komisije za tehničku procenu
- Sistem za skladištenje energije baterije (BESS) Pravni Konsultant/regulator dizajna
- Pravedno i nepristrano ubrzanje tranzicije (JETA) Energetske veštine za budućnost
- Pravedno i nepristrano ubrzanje tranzicije (JETA) Sveobuhvatna radna snaga u energetskom sektoru
- Konsultant za upravljanje projektima (KUP)
- Konsultant za ekološki i društveni nadzor (ESOC)

Ugovori o robama, radovima i uslugama koji se finansiraju u okviru programa biće realizovani u skladu sa principima, pravilima i procedurama navedenim u Smernicama za nabavku MCC programa, koje se mogu naći na veb stranici MCC-a.

Nabavka je otvorena za sve ponuđače iz prihvatljivih izvornih zemalja kao što je definisano u Smernicama za nabavku MCC programa.

Konkretna obaveštenja o nabavkama za ugovore koji će biti raspisani u skladu sa procedurama nadmetanja i za konsultantske ugovore biće objavljeni, čim postanu dostupni, na Razvojnom poslovanju Ujedinjenih nacija (UNDB): http://www.devbusiness.com/Development Gateway  Market (dgMarket): ): http://www.dgmarket.com/, www.sam.gov i u lokalnim novinama i drugim medijima po potrebi.

Zainteresovani kvalifikovani izvođači i konsultanti koji žele da budu uključeni na listi postova   kako bi dobili kopije reklama, ili oni kojima su potrebne dodatne informacije, treba da kontaktiraju:

Agent za nabavke:Privremeni agent za nabavke
c/o:MCA-Kosovo
Adresa:MCA-Kosovo Trg Miss Edit Durham br.46 10000 Priština, Kosovo
Email:[email protected]