Search

Produktet e qëndrueshme të ndërtimtarisë bëhen normë në tregun e BE-së

23 Qershor, 2022


Me publikimin e paketës së parë gjithëpërfshirëse për produktet e qëndrueshme, Komisioni Evropian ka përcaktuar një tjetër hap nën Marrëveshjen e Gjelbër dhe paketën e ekonomisë qarkore: një rregullore e re që përcakton kërkesat e eko dizajnit për produktet e qëndrueshme (ESPR).

Objektivi i propozimit të ESPR është “të bëjë produktet e qëndrueshme normë në tregun e BE-së dhe të zvogëlojë ndikimet e tyre të përgjithshme mjedisore dhe klimatike”.

Propozimi i Rregullores bazohet në Direktivën aktuale të Ekodizajnit (2009/125/EC), duke zgjeruar fushën nga produktet e lidhura me energjinë në të gjitha produktet me disa përjashtime si ushqimi dhe ushqimi për kafshë.

Përveç zgjerimit të fushës së zbatimit, propozimi i rregullores trajton të gjithë ciklet e jetës së produkteve, duke vendosur rregulla të harmonizuara për performancën e energjisë dhe aspekte të tjera të qëndrueshmërisë mjedisore që mund të përmirësojnë ndjeshëm qarkshmërinë e tyre.

Lidhur me kimikatet, ESPR shkon një hap përtej legjislacionit ekzistues kimik dhe prezanton termin “substanca shqetësuese” (SoC) që trajton substancat e produkteve që mund të kufizohen për arsye që lidhen me performancën mjedisore të produktit gjatë ciklit të tij jetësor.

Për më tepër, propozimi përfshin mundësinë që industria t’i kërkojë Komisionit Evropian të vërtetojë grupin e saj të masave të ekodizajnit si një alternativë ndaj pajtueshmërisë me aktet e ardhshme të deleguara.

Industria e pajisjeve të ndërtimit duhet të ndjekë planin e punës për të identifikuar komponentët e mundshëm të makinerive që mund të përfshihen si kandidatë për rregullim. CECE do të ndjekë këtë proces dhe do të vlerësojë ndikimin e propozimit në prodhimin e makinerive dhe zinxhirin e furnizimit të saj.

Propozimi për Rregullore i është dorëzuar Parlamentit Evropian dhe Këshillit. Një version përfundimtar i Rregullores pritet nga mesi i vitit 2030. Derisa të vendoset kuadri i ri, Komisioni Evropian do të vazhdojë punën e tij sipas Direktivës ekzistuese të Ekodizajnit dhe ka publikuar gjithashtu Planin e ri të Punës për Ekodizajnin dhe Etiketimin e Energjisë për 2022-2024.

CECE do të vazhdojë të monitorojë zbatimin e këtij propozimi dhe do të përdorë ekspertizën e saj teknike për të kontribuar në proceset legjislative për një politikë të qëndrueshme produkti./Media Ndërtimi.