Search

MCC: Njoftim Specifik për Prokurim për Shërbimet e Rekrutimit të Burimeve Njerëzore

05 Shtator, 2022


NJOFTIM SPECIFIK PËR PROKURIM (NSP)

ShtetiKosovë
Emri i projektitMCA-Kosovë
Titulli i prokurimitMCA-Shërbimet e rekrutimit të burimeve njerëzore (BNJ) Kosovë
Nr. i referencës së prokurimitKOS 3005
Nr. i referencës së prokurimitPlani i brendshëm i prokurimit
Lloji i prokurimit (mallra, punë apo shërbime sipas aplikimit)Shërbime këshillimi (kompanitë)
PunëdhënësiMCA Kosovë
Data e publikimit30 gusht 2022
Afati i fundit për paraqitje5:00 pm CET, (GMT+2) 29 shtator 2022
 1. Qeveria e Republikës së Kosovës (“Qeveria” ose “QeK”) dhe Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (“KSM”), një agjenci qeveritare e Shteteve të Bashkuara, ka nënshkruar një grant që synon uljen e varfërisë përmes rritjes ekonomike në Kosovë më 15 korrik 2022 në shumën prej 202,000,000 dollarë amerikanë (“Kompakti”) dhe një kontribut korrespondues nga qeveria prej përafërsisht 34,670,600 dollarë amerikanë.
 2. KSM kërkon që të gjithë përfituesit e financimit të KSM-së, duke përfshirë subjektin e MCA-së dhe çdo aplikant, ofertues, furnizues, kontraktues, nënkontraktor, konsulent dhe nën-konsulent sipas çdo kontrate të financuar nga KSM, të respektojnë standardet më të larta të etikës gjatë prokurimit dhe ekzekutimit të kontrata të tilla. Politika e KSM-së për parandalimin, zbulimin dhe korrigjimin e mashtrimit dhe korrupsionit në operacionet e KSM-së (“Politika e AFC-së së KSM-së”) është e zbatueshme për të gjitha prokurimet dhe kontratat që përfshijnë financimin e KSM-së dhe mund të gjendet në faqen e internetit të KSM-së në adresën: https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption.
 3. MCA Kosovë tani fton propozime nga firma konsulente të formuara ligjërisht dhe organizata të tjera për të ofruar shërbimet e agjentit fiskal. Më shumë detaje mbi këto shërbime jepen në Termat e Referencës në paragrafin V të RFP-së.
 4. Një konsulent do të zgjidhet sipas metodës së përzgjedhjes së bazuar në cilësi dhe kosto (“QCBS”), procedura e vlerësimit të së cilës përshkruhet në paragrafin III të RFP-së në përputhje me ”Udhëzimet e Prokurimit të Programit KSM” të ofruara në faqen e internetit të KSM-së (www. .mcc.gov/ppg). Procesi i përzgjedhjes, siç përshkruhet, do të përfshijë një rishikim dhe verifikim të kualifikimeve dhe performancës së kaluar, duke përfshirë një kontroll referimi, përpara dhënies së kontratës.
 5. Konsulentët e interesuar për të marrë RFP-në dhe për të dorëzuar një propozim duhet të regjistrohen duke dërguar një e-mail me temën [Request for MCA-Kosovo HR recruitment Services RFP] tek pika e kontaktit për prokurim, Aina Rakotomanga, agjente e brendshme e prokurimit, E-mail: [email protected] Konsulentët duhet të japin të dhënat e tyre të plota të kontaktit në mesazhin e E-mailit. Kjo do të sigurojë që konsulentët të marrin përditësime në lidhje me këtë RFP.
 6. Afati i fundit për paraqitje të aplikacioneve është 5:00 pm CET (GMT+2), me 29 shtator 2022.
 7. Informatat e kontaktit:
VëmendjeAina Rokotomanga, Agjente e brendshme e prokurimit, MCA Kosovë
E-mail:[email protected]

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN)

CountryKosovo
Project NameMCA-Kosovo
Procurement titleMCA-Kosovo Human Resources (HR) recruitment services
Procurement Ref. NumberKOS 3005
Procurement Plan ReferenceInterim Procurement Plan
Type of Procurement (goods, works or services as applicable)Consulting Services (Firms)
EmployerMCA Kosovo
Publication Date30 August 2022
Submission Deadline5:00 pm CET, (GMT+2) 29 September 2022
 1. The Government of the Republic of Kosovo (the “Government” or “GoK”) and the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), a United States government agency, signed a grant aimed at poverty reduction through economic growth in Kosovo on July 15, 2022 in the amount of US $202,000,000 (the “Compact”) and a corresponding contribution from the Government of approximately US $34,670,600.
 2. MCC requires that all beneficiaries of MCC Funding, including the MCA Entity and any applicants, Bidders, Suppliers, contractors, Subcontractors, consultants, and sub-consultants under any MCC-funded contracts, observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such contracts. MCC’s Policy on Preventing, Detecting and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations (“MCC’s AFC Policy”) is applicable to all procurements and contracts involving MCC Funding and can be found on the MCC website at: https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption.
 3. MCA Kosovo now invites proposals from legally constituted consulting firms and other organizations to provide the Fiscal Agent services. More details on these services are provided in the Terms of Reference in Section V of the RFP.
 4. A Consultant will be selected under the Quality and Cost-Based Selection (“QCBS”) method, the evaluation procedure of which is described in Section III of the RFP in accordance with the “MCC Program Procurement Guidelines” provided on the MCC website (www.mcc.gov/ppg). The selection process, as described, will include a review and verification of qualifications and past performance, including a reference check, prior to the contract award.
 5. Consultants interested in receiving the RFP and submitting a Proposal should register by sending an e-mail with the subject [Request for MCA-Kosovo HR recruitment Services RFP] to the Procurement Point of Contact, Aina Rakotomanga, Interim Procurement Agent, Email: [email protected] Consultants should provide their full contact details in the email message. This will ensure that the Consultants receive updates regarding this RFP.
 6. The deadline for submission of Applications is 5:00 pm CET (GMT+2), on 29 September 2022.
 7. Contact Information:
Attn:Aina Rokotomanga, Agjente e brendshme e prokurimit, MCA Kosovë
E-mail:[email protected]

POSEBNO OBAVEŠTENJE O NABAVCI (PON)

DržavaKosovo
Naziv projektaMCA-Kosovo
Naziv nabavkeMCA - Služba za zapošljavanje ljudskih resursa (LjR) Kosovo
Referentni broj nabavkeKOS 3005
Referenca Plana nabavkiUnutrašnji plan nabavke
Vrsta nabavke (roba, radovi ili usluge prema potrebi)Konsultantske usluge (kompanije)
PoslodavacMCA Kosovo
Datum objavljivanja30. avgust 2022.
Krajnji rok za dostavljanje17:00 po srednjeevropskom vremenu, (GMT+2) 29. septembar 2022. 5:00 pm CET, (GMT+2) 29. septembar 2022.
 1. Vlada Republike Kosovo („Vlada“ ili „VK“) i Korporacija milenijumskog izazova Millennium Challenge Corporation („MCC“), vladina agencija Sjedinjenih Država, potpisale su grant za smanjenje siromaštva kroz ekonomski rast na Kosovu 15. jula 2022. godine u iznosu od 202.000.000 američkih dolara „Kompakt“) i odgovarajući Vladin doprinos od približno 34.670.600 američkih dolara.
 2. MCC zahteva da svi korisnici MCC finansiranja, uključujući MCA subjekat i svakog aplikanta, ponuđača, dobavljača, ugovarača, podizvođača, konsultanta i pod-konsultanta prema bilo kojim ugovorima koje finansira MCC, poštuju najviše etičke standarde tokom nabavke i izvršenja takvih ugovora. MCC-ova politika o sprečavanju, otkrivanju i otklanjanju prevara i korupcije u MCC operacijama („MCC-ova i AFC-ova politika”) je primenljiva na sve nabavke i ugovore koji uključuju finansiranje MCC-a i mogu se naći na internet stranici MCC-a na: https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption.
 3. MCA Kosovo poziva zakonske konsultantske firme i druge organizacije da podnesu predloge za pružanje usluga fiskalnog agenta. Više detalja o ovim uslugama dato je u Projektnom zadatku u paragrafu V RFP-a.
 4. Jedan konsultant će biti odabran na osnovu metode odabira na osnovu kvaliteta i troškova („QCBS”), u skladu sa procedurama koje su navedene u paragrafu III RFP-a u skladu sa „Smernicama za nabavku MCC programa” koje se nalaze na internet stranici MCC-a (www.mcc.gov/ppg). Proces odabira, kao što je opisano, uključuje pregled proveru kvalifikacije i prošlih učinaka, uključujući proveru reference, pre dodele ugovora.
 5. Konsultanti zainteresovani za preuzimanje RFP-a i podnošenje predloga treba da se registruju slanjem emajla kontaktnoj tački za nabavku Aini Rakotomangi, interni agent za nabavke na [email protected] na temu [Request for MCA-Kosovo HR recruitment Services RFP]. Konsultanti moraju da navedu svoje pune kontakt podatke u e-poruci. Ovo će osigurati da konsultanti dobijaju ažurirane informacije u vezi sa ovim RFP-om.
 6. Rok za podnošenje prijava je 17:00 po srednjeevropskom vremenu (5:00 pm CET ) (GMT+2), dana 29. septembar 2022.
 7. Kontakt informacije:
PažnjaAina Rakotomanga, Unutrašnji agent za nabavku – MCA Kosovo
E-mail:[email protected]