Search

MCC: Njoftim Specifik për Prokurim për Shërbime Konsulente

03 Gusht, 2022


VendiKosovë
Emri i projektitMCA-Kosovë
Titulli i prokurimitAnëtarët e Panelit të Vlerësimit Teknik për Shërbimet e Agjentit të Prokurimit, Shërbimet e Agjentit Fiskal dhe Shërbimet e Burimeve Njerëzore të Rekrutimit në MCA
Numri i referencës së prokurimitKOS 3001
Lloji i Prokurimit (mallra, punë ose shërbime sipas rastit)Shërbime të Këshillimit (Këshilltarë individualë)
Punëdhënësi MCA Kosovë
Data e publikimit 27 korrik 2022
Afati i fundit për dorëzimit2:00 pm CET, (GMT+2) 15 gusht 2022

1. Qeveria e Republikës së Kosovës (“Qeveria” ose “QeK”) dhe Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (“KSM”), një agjenci qeveritare e Shteteve të Bashkuara, nënshkruan një grant më 15 korrik 2022 synon uljen e varfërisë përmes rritjes ekonomike në Kosovë në shumën prej 202,000,000 dollarë amerikanë (“Kompakti”) dhe një kontribut korrespondues nga qeveria prej përafërsisht 34,670,600 dollarë amerikanë.

2. Varësisht nga afatet dhe kushtet e Kompaktit, marrëveshjeve të ndërlidhura, dhe disponueshmërisë së fondeve, qeveria ka për qëllim që të përdorë një pjesë të fondeve të dhëna përmes Kompaktit për të financuar shërbimet profesionale të prokurimit nga një kompani/organizatë (“Paneli i Vlerësimit Teknik” ose “Këshilltari”) për të ndihmuar Qeverinë në menaxhimin e zbatimit të programit të Kompaktit në një mënyrë transparente dhe të shëndoshë fiskale, të gjitha në përputhje me afatet dhe kushtet e përcaktuara në një Panel të Anëtarëve të Vlerësimit Teknik, Detyrat e Shumëfishta të Ndërprera për Marrëveshjen e Prokurimeve Administrative të (“ Marrëveshja e Panelit të Vlerësimit Teknik”), një formë e së cilës i bashkëngjitet kësaj kërkese për propozime (“RFA”) në paragrafin VI.

KSM kërkon që të gjithë përfituesit e financimit të KSM-së, duke përfshirë subjektin e MCA-së dhe çdo aplikant, ofertues, furnizues, kontraktor, nënkontraktor, këshilltar dhe nën-k;shilltar sipas çdo kontrate të financuar nga KSM, të respektojnë standardet më të larta të etikës gjatë prokurimit dhe ekzekutimit të kontratave të tilla. Politika e KSM-së për parandalimin, zbulimin dhe korrigjimin e mashtrimit dhe korrupsionit në operacionet e KSM-së (“Politika e MCC’s dhe AFC”) është e zbatueshme për të gjitha prokurimet dhe kontratat që përfshijnë financimin e KSM dhe mund të gjenden në faqen e internetit të KSM-së: https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption.

3. KSM-Kosovë tani fton aplikacionet nga këshilltarët individualë të kualifikuar (jo kompanitë) për të ofruar shërbime këshillimore si anëtarë të panelit të vlerësimit teknik (PVT) për vlerësimin e propozimeve në lidhje me prokurimet e projektit për prokurimet e mëposhtme:

  • Agjent i prokurimit (AP)
  • Agjent Fiskal (AF)
  • Shërbimet e burimeve njerëzore të rekrutimit në MCA

Më shumë detaje jepen në termat e referencës së kërkesës për aplikim (KPA).

4. Lokacioni: Vendndodhja e detyrës është Prishtinë, Kosovë.

5. Data e parashikuar e fillimit: Shtator 2022.

6. Këshilltarët individualë do të zgjidhen sipas metodës së përzgjedhjes së individuale të këshilltarëve (PIK) në përputhje me procedurat e përcaktuara në udhëzimet e prokurimit të programit KSM, të cilat ofrohen në faqen e internetit të KSM (www.mcc.gov/ppg). Procesi i përzgjedhjes, siç përshkruhet, do të përfshijë një rishikim dhe verifikim të kualifikimeve dhe performancës së kaluar, duke përfshirë një kontroll referimi, përpara dhënies së kontratës.

7. Tarifat do të jenë norma konkurruese të tregut siç përcaktohet nga një analizë e arsyeshmërisë së çmimit.

8. Këshilltarët e interesuar për të marrë RKA dhe për të dorëzuar aplikacionin duhet të regjistrojnë interesin e tyre duke dërguar një e-mail tek agjenti i përkohshëm i prokurimit: Franklin Ibemessie at [email protected] me lëndë: (Request for Kosovo TEP RFA – KOS-3001) duke dhënë detajet e plota të këshilltarit. Kjo do të sigurojë që këshilltarët të marrin përditësime në lidhje me RKA.

9. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është ora 2:00 pm CET (GMT+2), me 15 gusht 2022.

10. Informatat e kontaktit:

VëmendjeFranklin Ibemessie Agjent i përkohshëm i prokurimit - MCA Kosovë
Tel:+1 202 753 8653
E-mail:[email protected]

Specific Procurement Notice (SPN)

CountryKosovo
Project NameMCA-Kosovo
Procurement TitleTechnical Evaluation Panel Members for Procurement Agent Services, Fiscal Agent Services and MCA Recruitment HR Services
Procurement Ref. NumberKOS 3001
Type of Procurement (goods, works or services as applicable)Consulting Services (Individual Consultants)
EmployerMCA Kosovo
Publication Date27 July 2022
Submission Deadline2:00 pm CET, (GMT+2) 15 August 2022

1. The Government of the Republic of Kosovo (the “Government” or “GoK”) and the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), a United States government agency, signed a grant aimed at poverty reduction through economic growth in Kosovo on July 15, 2022 in the amount of US $202,000,000 (the “Compact”) and a corresponding contribution from the Government of approximately US $34,670,600.

2. Subject to the terms and conditions of the Compact, related agreements, and the availability of funds, the Government intends to use a portion of the funds provided through the Compact to fund professional procurement services from a firm/organization (“Technical Evaluation Panel” or “Consultant”) to assist the Government with the management of implementing the Compact program in a transparent and fiscally sound manner, all in accordance with the terms and conditions set forth in a Technical Evaluation Panel Members, Multiple Intermittent Assignments for Administrative Procurements Agreement (“Technical Evaluation Panel Agreement”) a form of which is attached to this Request for Proposals (“RFA”) in Section VI.

3. MCC requires that all beneficiaries of MCC Funding, including the MCA Entity and any applicants, Bidders, Suppliers, contractors, Subcontractors, consultants, and sub-consultants under any MCC-funded contracts, observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such contracts. MCC’s Policy on Preventing, Detecting and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations (“MCC’s AFC Policy”) is applicable to all procurements and contracts involving MCC Funding and can be found on the MCC website at: https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption.

4. The MCA-Kosovo now invites Applications from eligible Individual Consultants (not firms) to provide the consultant services as Technical Evaluation Panel Members (TEP) for the evaluation of proposals in relation to the project procurements for the following procurements:

  • Procurement Agent (PA)
  • Fiscal Agent (FA)
  • MCA Recruitment HR Services

More details are provided in the Terms of Reference of the Request for Application (RFA).

5. Location: The location of the assignment is Pristina, Kosovo.

6. Anticipated Start Date: September 2022.

7. Individual Consultants will be selected under the Individual Consultants Selection (ICS) method in accordance with the procedures set out in the MCC Program Procurement Guidelines which are provided on the MCC website (www.mcc.gov/ppg). The selection process, as described, will include a review and verification of qualifications and past performance, including a reference check, prior to the contract award.

8. The Fees shall be competitive market rates as determined by a price reasonableness analysis.

9. Consultants interested in receiving the RFA and submitting Application should register their interest by sending an e-mail to the Interim Procurement Agent: Franklin Ibemessie at [email protected] with subject: (Request for Kosovo TEP RFA – KOS-3001) giving full contact details of the Consultant. This will ensure that the Consultants receive updates regarding the RFA.

10. The deadline for submission of Applications is 2:00 pm CET (GMT+2), on 15 August 2022.

11. Contact Information:

Attn:Franklin Ibemessie Interim Procurement Agent - MCA Kosovo
Tel:+1 202 753 8653
E-mail:[email protected]

Posebno Obaveštenje o Nabavci (PON)

DržavaKosovo
Naziv projektaMCA-Kosovo
Naziv nabavkeČlanovi komisije za tehničku procenu za usluge agenta za nabavku, usluge fiskalnog agenta i usluge ljudskih resursa za zapošljavanje u MCA
Referentni broj nabavkeKOS 3001
Vrsta nabavke (roba, radovi ili usluge prema potrebi)Konsultantske usuluge (individualni konsultanti)
PoslodavacMCA Kosovo
Datum objavljivanja27. jul 2022.god.
Rok za dostavljanje2:00 pm CET, (GMT+2) 15 avgust 2022.god.

1. Vlada Republike Kosovo („Vlada“ ili „VK“) i Korporacija milenijumskih izazova (Millennium Challenge Corporation) („MCC“), vladina agencija Sjedinjenih Država, potpisale su grant za smanjenje siromaštva kroz ekonomski rast na Kosovu 15. jula 2022.god. u iznosu od 202.000.000 USD(„Kompakt“) i odgovarajući doprinos od Vlade od približno 34.670.600 USD.

2. U skladu sa rokovima i uslovima Kompakta, povezanim sporazumima i dostupnošću sredstava, Vlada namerava da koristi deo sredstava obezbeđenih putem Kompakta za finansiranje profesionalnih usluga nabavke od kompanije/organizacije („Komisija za tehničku procenu ” ili „Konsultant”) da pomogne Vladi u upravljanju sprovođenja Kompakt programa na transparentan i fiskalno ispravan način, sve u skladu sa rokovima i uslovima navedenim u Komisija članova za tehničku procenu, Višestrukim povremenim poslovima za Sporazum o administrativnim nabavkama („Sporazum komisije za tehničku procenu“) čiji je obrazac priložen ovom Zahtevu za predloge („RFA“) u stavu VI.

3. MCC zahteva da svi korisnici MCC finansiranja, uključujući MCA subjekat i svakog aplikante, ponuđača, dobavljača, ugovarača, podizvođača konsultanta i pod-konsultanta prema bilo kojim ugovorima koje finansira MCC, poštuju najviše etičke standarde tokom nabavke i izvršenja takvih ugovora. MCC-ova politika o sprečavanju, otkrivanju i otklanjanju prevara i korupcije u MCC operacijama („MCC-ova i AFC politika”) je primenljiva na sve nabavke i ugovore koji uključuju finansiranje MCC-a i mogu se naći na veb stranici MCC-a na: https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption.

4. MCA-Kosovo sada poziva da se prijave svi kvalifikovani pojedinačni konsultanti (ne kompanije) da pruže konsultantske usluge kao članovi Panela za tehničku procenu (PTP) za procenu predloga u vezi sa nabavkama projekta za sledeće nabavke:

  • Agent za nabavke(AN)
  • Fiskalni agent (FA)
  • Usluge ljudskih resursa za zapošljavanje u MCA

Više detalja data su u Projektnim zadacima zahteva za apliciranje (RFA).

5. Lokacija: Lokacija zadatka je Priština, Kosovo.

6. Očekivani datum početka: septembar 2022.god.

7. Individualni konsultanti će biti odabrani prema metodi individualnog odabira konsultanata (IOK) u skladu sa procedurama navedenim u Smernicama za nabavku MCC programa koje se nalaze na veb stranici MCC-a (www.mcc.gov/ppg). Proces odabira, kao što je opisano, uključivaće pregled i verifikaciju kvalifikacija i prošlih učinaka, uključujući proveru reference, pre dodele ugovora.

8. Naknade će biti konkurentne tržišne stope utvrđene analizom razumnosti cena.

9. Konsultanti zainteresovani za preuzimanje RFA i podnošenje aplikacije treba da registruju svoje interesovanje slanjem emajla na adresu privremenog agenta za nabavku: Franklin Ibemessie na [email protected] sa predmetom: (Request for Kosovo TEP RFA – KOS-3001) dajući pune kontakt podatke Konsultanta. Ovo će osigurati da konsultanti dobijaju ažurirane informacije u vezi sa RFA.

10. Rok za podnošenje prijava je 2:00 pm CET (GMT+2), dana .

11. Kontakt informacije:

Pažnja:Franklin Ibemessie Interim Procurement Agent – MCA Kosovo
Tel:+1 202 753 8653
E-mail:[email protected]