Search

Këshilli dhe Parlamenti Evropian arrijnë marrëveshje për propozimin mbi rishikimin e direktivës së performancës energjetike të ndërtesave

08 Dhjetor, 2023


Këshilli dhe Parlamenti arritën sot një marrëveshje të përkohshme politike për një propozim për rishikimin e direktivës së performancës energjetike të ndërtesave. Direktiva e rishikuar vendos kërkesa të reja dhe më ambicioze të performancës së energjisë për ndërtesat e reja dhe të rinovuara në BE dhe inkurajon shtetet anëtare të rinovojnë stokun e ndërtesave të tyre. Objektivat kryesore të rishikimit janë që deri në vitin 2030 të gjitha ndërtesat e reja të jenë ndërtesa me emetim zero dhe që deri në vitin 2050 stoku ekzistues i ndërtesave të transformohet në ndërtesa me emetim zero.

Energjia diellore në ndërtesa

Dy bashkëligjvënësit kanë rënë dakord për nenin 9a për energjinë diellore në ndërtesa, i cili do të sigurojë vendosjen e instalimeve të përshtatshme të energjisë diellore në ndërtesat e reja, ndërtesat publike dhe ato ekzistuese jorezidenciale të cilat i nënshtrohen një veprimi rinovues që kërkon leje.

Standardet minimale të performancës së energjisë (MEPS)

Kur bëhet fjalë për standardet minimale të performancës energjetike (MEPS) në ndërtesat jorezidenciale, bashkë-ligjvënësit ranë dakord që në vitin 2030 të gjitha ndërtesat jorezidenciale do të jenë mbi 16% me performancën më të keqe dhe deri në vitin 2033 mbi 26%. Lidhur me objektivin e rinovimit për ndërtesat e banimit, shtetet anëtare do të sigurojnë që stoku i ndërtesave të banimit do të reduktojë konsumin mesatar të energjisë me 16% në 2030 dhe një interval midis 20-22% në 2035. 55% e reduktimit të energjisë do të duhet të arrihet përmes rinovimit të ndërtesave me performancën më të keqe.

Heqja e karburanteve fosile në ndërtesa

Së fundi, në lidhje me planin për heqjen e kaldajave me lëndë djegëse fosile, të dy institucionet ranë dakord të përfshinin në Planet Kombëtare të Rinovimit të Ndërtesave një udhërrëfyes me synimin për të hequr gradualisht kaldaja me lëndë djegëse fosile deri në vitin 2040.

Hapat e ardhshëm

Marrëveshja e përkohshme e arritur sot me Parlamentin Evropian tani duhet të miratohet zyrtarisht nga të dy institucionet.

Prapavija

Komisioni i paraqiti Parlamentit Evropian dhe Këshillit një propozim për një riformulim të Direktivës së Performancës Energjetike të Ndërtesave më 15 dhjetor 2021. Direktiva është pjesë e paketës ‘Fit for 55’, duke vendosur vizionin për arritjen e një ndërtese me emetim zero. Propozimi është veçanërisht i rëndësishëm sepse ndërtesat përbëjnë 40% të energjisë së konsumuar dhe 36% të emetimeve direkte dhe indirekte të gazeve serrë të lidhura me energjinë në BE. Ai gjithashtu përbën një nga levat e nevojshme për zbatimin e Strategjisë së valës së rinovimit, të publikuar në tetor 2020, me masa specifike rregullatore, financuese dhe mundësuese, me objektiv të paktën dyfishimin e shkallës vjetore të rinovimit të energjisë të ndërtesave deri në vitin 2030 dhe nxitjen e rinovimeve të thella. .

EPBD ekzistuese, i rishikuar për herë të fundit në 2018, përcakton kërkesat minimale për performancën energjetike të ndërtesave të reja dhe të ndërtesave ekzistuese që janë duke u rinovuar. Ai vendos një metodologji për llogaritjen e performancës së integruar energjetike të ndërtesave dhe prezanton një certifikim të performancës energjetike për ndërtesat.