Search

EU ETS 2 ka të ngjarë të jetë treg më i madh dhe më i ngushtë se ETS aktual i BE-së

18 Dhjetor, 2023


Një sistem i veçantë i tregtimit të emetimeve do të shfaqet në Bashkimin Evropian për karburantin për transportin rrugor dhe për ndërtesat dhe njësitë e vogla industriale. Ekspertët nga Vertis Environmental Finance parashtruan implikimet dhe theksuan se EU ETS 2 do të lançohej pa asnjë ndarje falas. Për më tepër, kufiri i sipërm i numrit të certifikatave në qarkullim pritet të jetë më i ulët se emetimet. Në evolucionin e afërt të Sistemit të Tregtimit të Emetimeve të Bashkimit Evropian (EU ETS), një zgjerim gjithëpërfshirës është në horizont, duke përfshirë sektorë kritikë si transporti rrugor, ndërtesat dhe objektet industriale nën pragun aktual prej 20 MW. Kjo zgjatje e rëndësishme, e planifikuar të fillojë në vitin 2027, me një shtyrje të mundshme deri në vitin 2028 në rast të çmimeve dukshëm të larta të energjisë, shënon një moment kyç të zgjerimit të tregtimit të emetimeve në Evropë.

Një tipar dallues i ETS 2 në krahasim me ETS është braktisja e alokimit falas, duke sjellë një epokë të re ku lejimet e emetimeve do të shpërndahen ekskluzivisht përmes ankandit. Numri i saktë i subjekteve që do të mbulohen mbetet i pasigurt, me vlerësimin fillestar të ndikimit të Komisionit të BE-së që sugjeron përfshirjen e rreth 11,400 kompanive.

Ana e ofertës

Furnizimi do të hyjë në treg në vitin 2027 pa ndarje falas, duke shkuar direkt në ankand. Ndërveprimi midis emetimeve të raportuara dhe lejimeve është thelbësor. Në vitin 2027, kufiri përcaktohet duke aplikuar një faktor reduktimi linear 5,10% në nivelin e emetimeve të vitit 2024. Emetimet përkatëse për atë periudhë përcaktohen nga Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike (IPCC) në vend të BE-së për shkak të mungesës fillestare të të dhënave të matjes, raportimit dhe verifikimit (MRV). Meqenëse sistemi fillon në vitin 2027, kjo vendos kufirin vetëm për atë vit, pasi një llogaritje tjetër do të përdoret për 2028+. Faktori i zvogëlimit linear (LRF) rritet në 5.38% dhe zbatohet sikur të ishte në fuqi që nga viti 2025. Vlera e referencës për aplikimin e përqindjes janë emetimet MRV të 2024, 2025 dhe 2026.

Pjesa më e madhe e ETS filloi me shumë furnizim të tepërt. EU ETS 2, megjithatë, ka të ngjarë të jetë një nga ETS më të shkurtër, nëse jo më i shkurtëri ndonjëherë pas lëshimit, pasi nuk fillon me një kufi që është më i madh se emetimet. Për më tepër, ai zbaton në mënyrë retroaktive LRF-në tashmë nga viti 2024 (emetimet) edhe pse sistemi fillon vetëm në vitin 2027.

Ana e kërkesës

Ana e kërkesës ka një rol vendimtar për të përcaktuar balancën e kërkesës për ofertë dhe rrjedhimisht çmimin e mundshëm. Nga ana e kërkesës së EU ETS 2, ne shohim që emetimet që do të mbulohen të grupohen në tre kategori të gjera; transporti rrugor, ndërtesat dhe aktivitetet industriale të përjashtuara nga detyrimet e pajtueshmërisë sipas EU ETS 1 (për shkak të mos arritjes së pragut prej 20 MW). Detyrimet e shkarkimeve që lidhen me djegien në transportin rrugor dhe në ndërtesa respektohen nga furnitorët që shpërndajnë karburantin tek konsumatori përfundimtar. Ky është i ndryshëm nga ETS 1, i cili mbulon djegien e karburanteve dhe për këtë arsye bazohet në momentin kur krijohen emetimet.

Subjektet industriale që pritet të mbulohen nga EU ETS 2 kishin një pjesë të emetimeve prej përafërsisht 182 milionë tCO2 në vitin 2022. Ne presim që nivelet e emetimeve nën këtë kategori të sillen në të njëjtën mënyrë si ato tashmë të mbuluara nga EU ETS 1, dhe të goditura 141 milionë tCO2 në vitin 2030, një rënie prej rreth 23% nga viti 2022. Në parashikimin tonë të emetimeve industriale, ne llogarisim kërkesën e pritshme të produktit në të ardhmen, si dhe opsionet e pakësimit si elektrifikimi i proceseve industriale dhe një rritje e përdorimit të biomasës.

Bilanci ofertë-kërkesë

Për shkak të ngarkesës së përparme prej 130% të kapakut të vitit 2027, ne presim që fillimisht të ketë rreth 150 milion mbifurnizim në sistem. Megjithatë, çdo numër total i lejimeve në qarkullim (TNAC) nën 210 milion çon në një çlirim prej 100 milion nga MSR. Disa nxitës çmimesh mund të çojnë në një lëshim të vëllimit shtesë prej 20m, 50m dhe 150m.

Në përgjithësi, shihet që tregu kthehet nga një treg i gjatë në një treg të shkurtër, sapo ngarkimi i parë të ndalojë, duke ngrënë shumë shpejt mbifurnizimin e krijuar fillimisht përmes ushtrimit të ngarkimit të parë. Kjo do të linte pak hapësirë ​​për kompanitë që nuk e kanë mbrojtur veten në sistem që nga fillimi për ta bërë këtë më vonë.

Ndërsa gjendja e të gjithë tregut është e vështirë të parashikohet, ne mund të imagjinojmë që tregu fillimisht ka probleme që vijnë vërtet nga terreni, derisa të krijohet likuiditet i mjaftueshëm, në të cilin moment aktorët financiarë ka të ngjarë të hyjnë në lojë, duke çuar në një shtrydhje të çmimeve më keq se ai i parë në ETS 1 nga 2019-2021. Madhësitë e të dy ETS-ve janë të krahasueshme, por ndërsa ETS 1 ka të ngjarë të ketë ende një TNAC prej disa qindra milionësh, ETS 2, sipas supozimeve tona, do të thahet pothuajse plotësisht deri në vitin 2030 – gjë që në mënyrë të pashmangshme do të çonte në një shtrydhje të fortë të çmimeve. Si përmbledhje, pas këtij vlerësimi fillestar, ne do të prisnim çmime të ETS 2 fillimisht nën çmimet ETS 1, përpara se të shohim shpejt një çmim më të lartë në krahasim me vëllain e tij më të madh përpara fundit të dekadës.